BRF Kastanjen Karlberg | Nyheter
21908
blog,paged,paged-4,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-1.7,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

Målning av yttertak

Yttertaket kommer att målas med början 12 maj 2010. Detta beräknas ta ca. 2 veckor.

Under de 3-4 första dagarna kommer taket att tvättas vilket innebär att smutsigt vatten och gammal färg kan falla ned, därför ber vi att hålla balkongdörrar och fönster stängda.

För frågor och mer information ring Magnus till 0737007283

Tre Plåtslagare.

Underlag för beslut på extra föreningstämma angående upplåtelse av råvind

Nulage

I vår fastighet finns ca 150 kvm yta på vinden ovanför 7e våningen. Denna yta används bara för (och delvis upptagen av) en ventilationsanläggning. Under en längre tid har diskussioner förts om det bästa sättet att utnyttja denna yta för föreningens bästa. De boende under vinden har uttryckt intresse att köpa den yta som ligger ovanför deras lägenheter.

Utredning av alternativ

För att ge maximal utdelning till föreningen har följande alternativ undersökts (i tur och ordning):

 • Inreda vinden och sälja till utomstående på marknaden: detta alternativ har förkastats av såväl Stadsbyggnadskontoret och brandskyddskonsult.
 • Höja taket för att få plats med mer boyta: accepteras inte pga att man då ökar antalet våningar till mer än sju.
 • Öppna upp innifrån till de lägenheter som ligger under vinden och avyttra till dessa lägenhetsinnehavare: detta har accepterats och befunnits rimligt av både Stadsbyggnadskontoret och brandskyddskonsult.

Det är alltså bara alternativ som är aktuellt om vi vill utnyttja vinden på ett bättre sätt.

Konsekvenser för bostadsrättsföreningen

Att inte sälja: föreningen har helt outnyttjad yta på en central adress i Stockholm. Denna yta är överdimensionerad för den ventilation som finns där. Föreningens ekonomi påverkas inte.

Att sälja: ett kraftigt ekonomiskt tillskott – både direkt i och med likviden för försäljningen, samt en löpande ökad intäkt från årsavgifter från de extra kvadratmeter som tillkommer i bostaden. Denna intäkt motsvarar ca 5% av föreningens budget (exakt siffra beror på de slutliga ekonomiska villkoren). Bättre isolering av tak och ytterväggar ger troligen mindre avrinning och istappar från taket på vintern.

Styrelsens rekommendation

Styrelsen rekommenderar att föreningsstämman beslutar att godkänna upplåtelse av vinden, och att styrelsen arbetar fram en uppgörelse mellan köparna och föreningen.

Styrelsen vill förtydliga

Att Lars Edebert som både är ordförande i BRF Kastanjen Karlberg och intressent vad gäller köp av råvinden, inte deltagit i det styrelsemöte där styrelsen beslutade att gå vidare och undersöka möjligheterna till råvindsförsäljning.

Styrelsen har också, för att undvika jäv, engagerat en extern ordförande från SBC till extrastämman på måndag 19.00 i Tysta Rummet, Birkagården. Lars Edebert kommer inte att delta i detta möte.

/Styrelsen BRF Kastanjen Karlberg

Kallelse till extra Föreningsstämma

Extra stämma

Kallelse till extra föreningsstämma

Datum och tid: Måndagen den 10 maj. Kl 19:0

Lokal: Birkagården, Tysta rummet

Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Godkännande av dagordning
 3. Val av stämmoordförande
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 5. Val av en eller två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenligt ordning utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Beslut angående upplåtelse av råvind
 9. Stämmans avslutande

Information om föreningens gårdsprojekt

Stockholm den 23 april 2010

Styrelsen Bostadsrättsföreningen Kastanjen Karlberg

Om ombud, fullmakt mm

En medlem som inte personligen kan närvara på föreningsstämman kan utöva sin rösträtt genom ombud. Ombudet skall förete en skriftlig, daterad fullmakt i original. Den gäller i högst ett år från undertecknandet. Fullmakten behöver inte vara bevittnad.

Vem kan vara ombud

Endast medlemmens make eller sambo eller annan medlem får vara ombud, om inte annat anges i stadgarna. Ingen får som ombud företräda mer än en medlem, om inte annat anges i stadgarna. Medlem som är under arton år (underårig) företräds av förmyndare. En medlem som är juridisk person företräds av den som är legal ställföreträdare enligt registreringsbevis.

Biträde

En medlem kan vid föreningsstämman ha med sig högst ett biträde för att ge medlemmen möjlighet till sakkunnig hjälp på stämman i t ex ekonomiska, tekniska eller juridiska frågor. Endast medlemmens make eller sambo eller annan medlem får vara biträde, om inte annat anges i stadgarna. Biträdet behöver inte förete fullmakt.

Kallelse i PDF format finns att hämta här


Renoveringen av fasaden

Information angående renoveringen av fasaden

Resningen av byggnadsställningar

På fasaden mot gatan kommer att  vara klart denna vecka. Därefter påbörjas den utvändiga renoveringen av fasaden mot gatan:

 • Reparation och borttagning av dålig puts
 • Rappning och målning av fasaden. (Samma färg som idag)
 • Isolering av fönster
 • Målning av fönster
 • Målning av balkongräcken mot gatan
 • Renovering och ommålning av taket
 • När fasaden mot gatan är färdig så flyttas byggnadsställningarna till baksidan av huset, och samma arbete som på framsidan utförs.

Huvudentreprenör samtliga fasadarbeten:

PD-Husrenoveringar.  Projektanasvariga:  Marc  på mobilnr:  0768-984 185, eller Joel på mobilnr: 070-86 00 645

Innergården/dagisgården

Innergården/dagisgården, kommer att genomgå en omfattande upprustning, och skall genomföras vecka 26-30.

Balkongdörrar och säkerhetsdörrar

 • Förslag har inkommit att vända på balkongdörrarna så att dom öppnas inåt, i stället för som nu utåt mot balkongen, och upptar 1/3 av balkongytan när dörren står uppställd. Kostnaden för detta får tas av den enkilda bostadsrätts-innehavaren, men gör vi gemensam upphandling så blir det naturligtvis billigare. Se nedanstående intresseanmälan.
 • Föreningen kommer även att göra en gemensam upphandling av ’säkerhets-dörrar’ till dom boende som vill detta. Se nedanstående intresseanmälan.

Just nu,

pågår även installation av rörelsedetektorer i källarplanet, för automatisk på/- och avslagning av belysningen.

På förekommen anledning:Det är inte ok att utföra bilvård, däckbyten etc på vår gemensamma gård mot gatan.

Obs!!

Extra stämma/bomöte, kommer att hållas måndag 10 maj 2010. Plats Birkagården. Separat kallelse skickas ut till medlemmarna senast 26 april.

2010-04-20 Styrelsen Brf Kastanjen Karlberg

Detta händer

Bastu

Ventilationen

Renovering av ventilationen är nödvändig och på sikt även energibesparande och kommer när det är klart, att avsevärt förbättra ventilationen i lägenheterna. Arbetena kommer att avslutas vecka 8 och inte vecka 13 som står på anslagstavlan i entrén. Under det pågående arbete måste man till och från stänga av delar av ventilationssystemet vilket kan märkas tillfälligt i lägenheterna. Om besvär inte upphör kan man kontakta projektledare Stefan Holmkvist på telefon 08-448 32 50.

Bastu

Vår nyrenoverade bastu i husets källarplan används flitigt, vilket är glädjande. vi fortsätter med samma bokningssystem som hittils, d.v.s. man bokar tid på en bokningslista på bastudörren på samma sätt som för tvättstugan.

Dagiset

Slutförhandlingarna med dagiset och stadsdelsförvaltningen pågår. Arbeten på dagisgården, som tidigare meddelats, kommer att starta under våren. Mer information senare.

Hemsida

Föreningen har nu en egen hemsida på internet. Här kommer vi att lägga ut aktuell information, kontaktpersoner mm. Vi kommer även fortsättningsvis att informera nyheter via anslag i entrén. Hemsidan är under uppbyggnad och därför inte komplett med allt material som vi kommer att visa här. Redan nu kan man “surfa runt”  på hemsidan och bl.a titta på de fina bilder från “glöggfesten” i sambad med att vi reste julgranen första advent.

Fotografen är Vladimir Hartvig som även har designat vår fina hemsida.

2010-02-11 Styrelsen

Angående avgiftsavierna för Januari 2010

Efter samtal med SBC så har vi fått beskedet att Januari-avierna kommer att skickas ut i samband med att februari-avierna skickas. Och självklart med annat betalningsdatum än ”normalt” för januari.

Hoppas att detta inte har föranlett er alltför stora problem och huvudbry.

Med vänliga hälsningar:

Styrelsen som också önskar

God fortsättning på det nya året.