BRF Kastanjen Karlberg | Kallelse till extra Föreningsstämma
245
single,single-post,postid-245,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-1.7,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

Kallelse till extra Föreningsstämma

Extra stämma

Kallelse till extra föreningsstämma

Datum och tid: Måndagen den 10 maj. Kl 19:0

Lokal: Birkagården, Tysta rummet

Dagordning

  1. Stämmans öppnande
  2. Godkännande av dagordning
  3. Val av stämmoordförande
  4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
  5. Val av en eller två justeringsmän tillika rösträknare
  6. Fråga om stämman blivit i stadgeenligt ordning utlyst
  7. Fastställande av röstlängd
  8. Beslut angående upplåtelse av råvind
  9. Stämmans avslutande

Information om föreningens gårdsprojekt

Stockholm den 23 april 2010

Styrelsen Bostadsrättsföreningen Kastanjen Karlberg

Om ombud, fullmakt mm

En medlem som inte personligen kan närvara på föreningsstämman kan utöva sin rösträtt genom ombud. Ombudet skall förete en skriftlig, daterad fullmakt i original. Den gäller i högst ett år från undertecknandet. Fullmakten behöver inte vara bevittnad.

Vem kan vara ombud

Endast medlemmens make eller sambo eller annan medlem får vara ombud, om inte annat anges i stadgarna. Ingen får som ombud företräda mer än en medlem, om inte annat anges i stadgarna. Medlem som är under arton år (underårig) företräds av förmyndare. En medlem som är juridisk person företräds av den som är legal ställföreträdare enligt registreringsbevis.

Biträde

En medlem kan vid föreningsstämman ha med sig högst ett biträde för att ge medlemmen möjlighet till sakkunnig hjälp på stämman i t ex ekonomiska, tekniska eller juridiska frågor. Endast medlemmens make eller sambo eller annan medlem får vara biträde, om inte annat anges i stadgarna. Biträdet behöver inte förete fullmakt.

Kallelse i PDF format finns att hämta här


No Comments

Post a Comment